За нас

ЛОДЖИКА“ ООД е компания, предоставяща консултантски услуги в сферата на информационните технологии, разработването, поддържането, управлението и обслужването на компютърни програми и системи, както и широк спектър от консултантски услуги в сферата на публичното право и финанси, разходването на публични средства, обществени поръчки, одитни дейности, разработване, управление и отчитане на проекти, финансирани със средства от донорски програми.

В обхвата на услугите, които предлагаме се включва цялостно юридическо, финансово и административно обслужване, съчетано с иновативен подход при решаването на проблемите на нашите клиенти, чрез разработените и включени в нашето портфолио IT-продукти.

Лоджика предлага он-лайн инструменти за оптимизиране на процесите в организации от публичния сектор. Нашите разработки включват логически обвързани функционалности, които помагат на служителите в публичния сектор да изпълняват задълженията си в съответствие с изискванията на нормативните актове в областта на обществените поръчки и финансовото управление и контрол.

Нашите продукти улесняват работата на публичните администрации, като предоставят готови решения и минимизират грешките, които могат да бъдат допуснати спрямо изискванията на нормативните актове.

Това, което отличава „ЛОДЖИКА“ ООД е новия поглед и визионерски подход, базиран на дългогодишния опит на нашите експерти, съчетан с възможностите на информационните технологии днес. С поглед към бъдещето, е-управление и оптимизирането на процесите и дейностите на служителите в публичния и частния сектор, нашата мисия е да разработваме продукти, които повишават качеството на работа на нашите клиенти и допринасят за успешен преход към ерата на дигиталните услуги.