Форма на запитване

 

Във връзка с изпращането на съобщение чрез нашата Форма за запитвания, Ви уведомяваме за следното:

  1. „ЛОДЖИКА“ ООД, ЕИК: 204854815, със седалище и адрес на управление: гр. София 1421, ж.к. Лозенец, ул. „Орфей“ № 19, представлявано от Управителя Ася Михайлова Бъчварова, е администратор на лични данни, по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общия регламент относно защита на лични данни).
  2. В качеството на администратор, ние обработваме следните лични данни: име, е-mail адрес. Целта на обработваните данни е: осигуряване на възможност за осъществяване на контакт с „ЛОДЖИКА“ ООД и отправяне на запитвания към Дружеството във връзка с дейността му.
  3. Правното основание за обработването на данните е: Вашето свободно дадено съгласие.
  4. Данни, които събираме се предоставят на доставчика на хостинг услуга, за целите на съхранение на данните. Последният не обработва данните по друг начин и декларира, че при работата си спазва стандартите и изискванията за защита на личните данни.
  5. Срокът, за който съхраняваме данните Ви при отправени запитвания към нас е: в рамките на календарната година, в която е отправено запитването, освен ако няма друго правно основание за съхранение на данните за по-дълъг период.
  6. В качеството си на субекти на лични данни гарантираме, че разполагате с всички права по смисъла на чл.13, пар.2, буква „б“ от Общия регламент.
  7. Без да се засягат, които и да било други административни или съдебни средства за правна защита, всеки субект на данни има право да подаде жалба до надзорния орган, в държавата членка на обичайното местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение, ако субектът на данни счита, че обработването на лични данни, отнасящи се до него, нарушава разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни. Компетентен орган на територията на Република България е Комисията за защита на лични данни.
  8. Предоставянето на данните е задължително за отправяне на запитване/съобщение до нас, чрез Формата за запитвания на сайта ни. Без съгласие да ги обработим не бихме могли да получим Вашето съобщение. Попълването на данните, необходими за изпращането на съобщението/запитването, ще се третира от нас като изрично Ваше съгласие за обработване на данните Ви! Благодарим предварително за съдействието!