Юридически услуги

Екипът на „ЛОДЖИКА“ ООД предоставя юридически услуги и консултации в следните области:

Обществени поръчки:

 • Консултации на етап планиране, подготовка и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;
 • Изготвяне, преглед, редактиране на документации за обществени поръчки;
 • Консултиране на участници при подготовка на необходимите документи за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки;
 • Изготвяне на жалби и становища в производства по обжалване решения и/или действия и бездействия на Възложители, пред КЗК, ВАС.

Услуги, свързани с прилагане на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ):

 • Консултации във връзка с процедурите по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и/или свързани с финансовото управление и контрол, регламентирани в ЗУСЕСИФ;
 • Изготвяне на жалби във връзка с оспорване на административни актове и/или административни договори, издадени в хода на процедури по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;
 • Подготовка на документи за избор на изпълнител, съобразно специалните правила по Глава IV от ЗУСЕСИФ за Възложители извън обхвата на Закона за обществени поръчки;
 • Консултиране и изготвяне на писмени възражения от името на бенефициенти по договори за безвъзмездна финансова помощ, в процедури по налагане на финансови корекции от компетентни органи;
 • Консултиране и подготовка на жалби във връзка с оспорване пред съд на решения на ръководители на Управляващи органи, с които се налагат финансови корекции.

 

Защита на личните данни:

Консултиране на администратори във връзка с въвеждане на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработване на личните данни и относно свободното движение на такива данни, съобразно спецификите на конкретния вид администратор, както следва:

 • Цялостен анализ на целите, средствата, мерките за защита, категориите физически лица, видовете лични данни, които се обработват, използваните операции за обработване;
 • Оценка на възможните рискове, тяхната вероятност, тежест и последици за правата и свободите на субектите на данни; оценка на въздействието върху защитата на личните данни, при констатиран висок риск;
 • Изготвяне на пакет от документи, необходими за спазване на принципа на отчетност, заложен в Общия регламент за защита на лични данни (ОРЗД), в т.ч.:
 1. Вътрешни инструкции/правила/процедури за защита на личните данни в съответното дружество/организация;
 2. Регистри на видовете дейности по обработване на личните данни в дружеството/оргнизацията;
 3. Преглед и актуализация на договори с обработващи лични данни, с цел адаптирането им към задължителните изисквания на ОРЗД;
 4. Изготвяне на бланка за прозрачна информация, съобразно чл.13-14 ОРЗД;
 5. Изготвяне на бланка за свободно изразяване на съгласие на субекта на данни.