SmartOP

SmartOP e интернет система за разработване на документации за възлагане на обществени поръчки, иновативен продукт за управление и контрол на цялостния процес по подготовката на възлагането им.

Продуктът включва Модул 1: Разработване на документации за възлагане на обществени поръчки при двете най-популярни процедури: открита и публично състезание и реда за възлагане „Събиране на оферти с обява“.

SmartOP е уникален продукт, разработен от експерти с дългогодишен опит в сферата на обществените поръчки, който ще подпомогне дейността на Възложителите като оптимизира и подобри процеса на подготовката и изготвянето на документациите за възлагане.

Системата е интуитивна и лесна за работа, с разнообразни функционалности, свързани с определяне вида процедура, с включени предефинирани текстове, с възможности за разработване на Технически спецификации, Методики за оценка, с множество сигнализации и напомнителни съобщения, съобразени с изискванията на закона, целящи избягването на грешки.

Предимствата на SmartOP:

  • При всяка промяна в ЗОП, промените се актуализират в реално време и Възложителят разполага с инструмент за подготовка на документации без риск за пропуск спрямо такива промени;
  • Елиминира грешките при определяне на вида процедура/реда за възлагане, съобразно предмет, обект и прогнозна стойност на поръчката;
  • Елиминира техническите грешки при пренасяне на текстове и при изчисляване на комплексни оцени при методиките за оценка на офертите;
  • Съкращава времето за разработване на документации чрез генериране на готови текстове и образци;
  • Минимизира риска от допускане на нарушения като осъществява проверка на целия пакет документи по процедура за наличие на задължителни реквизити съгласно ЗОП;
  • Сигнализира при пропуски, неточности и разминавания в данни, въведени в системата за дадена процедура;
  • Осигурява единен подход за Възложителя при структуриране и текстово оформление на документации;
  • Въвежда систематизиран подход за възлагане на задачи, проследяване процеса на работа на експертите, подаване на обратна връзка и корекции, в реално време, без прекъсване и забавяне на процеса на работа.
  • Гарантира адекватност и качество, съобразено с изискванията на действащото законодателството в сферата на обществените поръчки.